• – مناسب موهابی فر و مجعد
  • – صاف کننده روزانه موهای فر